SDGs

わが街わが校の環境作戦活動報告

北九州市立富野小学校

環境委員会の活動
環境委員会がプルタグやペットボトルキャップ集めを行っています。

環境美化活動でいただいた感謝状 環境委員会が集めている